اخبار و مطالب ما در سايت شما (News Feed)
RSS فرمتی استاندارد شده برای توزيع مطالب است.
سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا) از اين فرمت برای ارائهء مطالب خود به سايتهای ديگر استفاده می کند. کانالهای RSS سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا) شامل عنوان و خلاصهء مطلب همراه با تاريخ انتشار است که به صفحهء مطلب در سايت ما لينک شده است.
شما می توانيد از اين کانالهای RSS برای نمايش آخرين مطالب سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا) در کليهء موضوعات در سايت خود بهره بجوئيد.
کانالهای RSS ما شامل۱۰ مطلب جديد در هر بخش (مانند آخرين مقالات) و همچنين ۱۰ مطلب پربينندهء هر بخش می باشد.
چنانچه در صفحات سايت خود نمی توانيد از فايلهای RSS استفاده کنيد بهتر است نمونهء JavaScript همان کانال rss را بکار ببريد.
تازه ترين عناوين
تازه ترين عناوين همه بخشها تازه ترين عناوين همه بخشها    تازه ترين عناوين همه بخشها
تازه ترين عناوين فناوری تازه ترين عناوين فناوری    تازه ترين عناوين فناوری
تازه ترين عناوين موبايل تازه ترين عناوين موبايل    تازه ترين عناوين موبايل
تازه ترين عناوين كامپيوتر همراه تازه ترين عناوين كامپيوتر همراه    تازه ترين عناوين كامپيوتر همراه
تازه ترين عناوين روباتيك تازه ترين عناوين روباتيك    تازه ترين عناوين روباتيك
تازه ترين عناوين بازی تازه ترين عناوين بازی    تازه ترين عناوين بازی
تازه ترين عناوين سخت‌افزار تازه ترين عناوين سخت‌افزار    تازه ترين عناوين سخت‌افزار
تازه ترين عناوين وب و اينترنت تازه ترين عناوين وب و اينترنت    تازه ترين عناوين وب و اينترنت
تازه ترين عناوين اينترنت تازه ترين عناوين اينترنت    تازه ترين عناوين اينترنت
تازه ترين عناوين ميزبانی وب تازه ترين عناوين ميزبانی وب    تازه ترين عناوين ميزبانی وب
تازه ترين عناوين تجارت الكترونيك تازه ترين عناوين تجارت الكترونيك    تازه ترين عناوين تجارت الكترونيك
تازه ترين عناوين بانكداری الكترونيك تازه ترين عناوين بانكداری الكترونيك    تازه ترين عناوين بانكداری الكترونيك
تازه ترين عناوين شبكه اجتماعی تازه ترين عناوين شبكه اجتماعی    تازه ترين عناوين شبكه اجتماعی
تازه ترين عناوين وب ايرانی تازه ترين عناوين وب ايرانی    تازه ترين عناوين وب ايرانی
تازه ترين عناوين کسب و کار تازه ترين عناوين کسب و کار    تازه ترين عناوين کسب و کار
تازه ترين عناوين دانش‌بنیان تازه ترين عناوين دانش‌بنیان    تازه ترين عناوين دانش‌بنیان
تازه ترين عناوين فرصت‌های شغلی تازه ترين عناوين فرصت‌های شغلی    تازه ترين عناوين فرصت‌های شغلی
تازه ترين عناوين امنيت تازه ترين عناوين امنيت    تازه ترين عناوين امنيت
تازه ترين عناوين بدافزار تازه ترين عناوين بدافزار    تازه ترين عناوين بدافزار
تازه ترين عناوين شبكه و امنيت تازه ترين عناوين شبكه و امنيت    تازه ترين عناوين شبكه و امنيت
تازه ترين عناوين ارتباطات تازه ترين عناوين ارتباطات    تازه ترين عناوين ارتباطات
تازه ترين عناوين تنظيم مقررات تازه ترين عناوين تنظيم مقررات    تازه ترين عناوين تنظيم مقررات
تازه ترين عناوين اپراتورها تازه ترين عناوين اپراتورها    تازه ترين عناوين اپراتورها
تازه ترين عناوين ماهواره و فضا تازه ترين عناوين ماهواره و فضا    تازه ترين عناوين ماهواره و فضا
تازه ترين عناوين نرم افزار تازه ترين عناوين نرم افزار    تازه ترين عناوين نرم افزار
تازه ترين عناوين برنامه نويسی تازه ترين عناوين برنامه نويسی    تازه ترين عناوين برنامه نويسی
تازه ترين عناوين سيستم عامل تازه ترين عناوين سيستم عامل    تازه ترين عناوين سيستم عامل
تازه ترين عناوين مديريت ICT تازه ترين عناوين مديريت ICT    تازه ترين عناوين مديريت ICT
پربيننده ترين عناوين
پربيننده ترين عناوين همه بخشها پربيننده ترين عناوين همه بخشها    پربيننده ترين عناوين همه بخشها
پربيننده ترين عناوين فناوری پربيننده ترين عناوين فناوری    پربيننده ترين عناوين فناوری
پربيننده ترين عناوين موبايل پربيننده ترين عناوين موبايل    پربيننده ترين عناوين موبايل
پربيننده ترين عناوين كامپيوتر همراه پربيننده ترين عناوين كامپيوتر همراه    پربيننده ترين عناوين كامپيوتر همراه
پربيننده ترين عناوين روباتيك پربيننده ترين عناوين روباتيك    پربيننده ترين عناوين روباتيك
پربيننده ترين عناوين بازی پربيننده ترين عناوين بازی    پربيننده ترين عناوين بازی
پربيننده ترين عناوين سخت‌افزار پربيننده ترين عناوين سخت‌افزار    پربيننده ترين عناوين سخت‌افزار
پربيننده ترين عناوين وب و اينترنت پربيننده ترين عناوين وب و اينترنت    پربيننده ترين عناوين وب و اينترنت
پربيننده ترين عناوين اينترنت پربيننده ترين عناوين اينترنت    پربيننده ترين عناوين اينترنت
پربيننده ترين عناوين ميزبانی وب پربيننده ترين عناوين ميزبانی وب    پربيننده ترين عناوين ميزبانی وب
پربيننده ترين عناوين تجارت الكترونيك پربيننده ترين عناوين تجارت الكترونيك    پربيننده ترين عناوين تجارت الكترونيك
پربيننده ترين عناوين بانكداری الكترونيك پربيننده ترين عناوين بانكداری الكترونيك    پربيننده ترين عناوين بانكداری الكترونيك
پربيننده ترين عناوين شبكه اجتماعی پربيننده ترين عناوين شبكه اجتماعی    پربيننده ترين عناوين شبكه اجتماعی
پربيننده ترين عناوين وب ايرانی پربيننده ترين عناوين وب ايرانی    پربيننده ترين عناوين وب ايرانی
پربيننده ترين عناوين کسب و کار پربيننده ترين عناوين کسب و کار    پربيننده ترين عناوين کسب و کار
پربيننده ترين عناوين دانش‌بنیان پربيننده ترين عناوين دانش‌بنیان    پربيننده ترين عناوين دانش‌بنیان
پربيننده ترين عناوين فرصت‌های شغلی پربيننده ترين عناوين فرصت‌های شغلی    پربيننده ترين عناوين فرصت‌های شغلی
پربيننده ترين عناوين امنيت پربيننده ترين عناوين امنيت    پربيننده ترين عناوين امنيت
پربيننده ترين عناوين بدافزار پربيننده ترين عناوين بدافزار    پربيننده ترين عناوين بدافزار
پربيننده ترين عناوين شبكه و امنيت پربيننده ترين عناوين شبكه و امنيت    پربيننده ترين عناوين شبكه و امنيت
پربيننده ترين عناوين ارتباطات پربيننده ترين عناوين ارتباطات    پربيننده ترين عناوين ارتباطات
پربيننده ترين عناوين تنظيم مقررات پربيننده ترين عناوين تنظيم مقررات    پربيننده ترين عناوين تنظيم مقررات
پربيننده ترين عناوين اپراتورها پربيننده ترين عناوين اپراتورها    پربيننده ترين عناوين اپراتورها
پربيننده ترين عناوين ماهواره و فضا پربيننده ترين عناوين ماهواره و فضا    پربيننده ترين عناوين ماهواره و فضا
پربيننده ترين عناوين نرم افزار پربيننده ترين عناوين نرم افزار    پربيننده ترين عناوين نرم افزار
پربيننده ترين عناوين برنامه نويسی پربيننده ترين عناوين برنامه نويسی    پربيننده ترين عناوين برنامه نويسی
پربيننده ترين عناوين سيستم عامل پربيننده ترين عناوين سيستم عامل    پربيننده ترين عناوين سيستم عامل
پربيننده ترين عناوين مديريت ICT پربيننده ترين عناوين مديريت ICT    پربيننده ترين عناوين مديريت ICT