آمار نظرات
نظر شما در باره طرح رجیستری موبایل چیست؟
طرح کاملا موفق بود
% ۱۱.۱
تا حدودی به نتیجه رسید
% ۱۸.۳
طرح کاملا شکست خورد
% ۳۷.۵
بنظرم طرح مبهمی است
% ۳۳.۲
جمع کل: ۵۹۷ رأی