آمار نظرات
نظر شما در باره طرح رجیستری موبایل چیست؟
طرح کاملا موفق بود
% ۱۲.۲
تا حدودی به نتیجه رسید
% ۲۱
طرح کاملا شکست خورد
% ۳۵
بنظرم طرح مبهمی است
% ۳۱.۸
جمع کل: ۹۴۳ رأی