آمار نظرات
نظر شما در باره طرح رجیستری موبایل چیست؟
طرح کاملا موفق بود
% ۱۲.۲
تا حدودی به نتیجه رسید
% ۲۰.۹
طرح کاملا شکست خورد
% ۳۵.۵
بنظرم طرح مبهمی است
% ۳۱.۴
جمع کل: ۸۵۱ رأی