آمار نظرات
نظر شما در باره طرح رجیستری موبایل چیست؟
طرح کاملا موفق بود
% ۱۴.۵
تا حدودی به نتیجه رسید
% ۲۵.۸
طرح کاملا شکست خورد
% ۲۲.۶
بنظرم طرح مبهمی است
% ۳۷.۱
جمع کل: ۶۲ رأی