آمار نظرات
نظر شما در باره طرح رجیستری موبایل چیست؟
طرح کاملا موفق بود
% ۱۶.۳
تا حدودی به نتیجه رسید
% ۲۰.۴
طرح کاملا شکست خورد
% ۲۳.۸
بنظرم طرح مبهمی است
% ۳۹.۵
جمع کل: ۱۴۷ رأی