آمار نظرات
نظر شما در باره استخراج ارز مجازی چیست؟
به نفع کشور است
% ۴۶.۱
به ضرر کشور است
% ۲۲.۶
اهمیتی ندارد
% ۱۶.۵
چیزی در باره آن نمی‌دانم
% ۱۴.۸
جمع کل: ۱۱۵ رأی