آمار نظرات
نظر شما در باره استخراج ارز مجازی چیست؟
به نفع کشور است
% ۵۱.۶
به ضرر کشور است
% ۱۹.۸
اهمیتی ندارد
% ۱۳.۴
چیزی در باره آن نمی‌دانم
% ۱۵.۲
جمع کل: ۲۸۳ رأی