آمار نظرات
نظر شما در باره استخراج ارز مجازی چیست؟
به نفع کشور است
% ۵۲
به ضرر کشور است
% ۱۹.۹
اهمیتی ندارد
% ۱۳.۲
چیزی در باره آن نمی‌دانم
% ۱۴.۹
جمع کل: ۲۸۱ رأی