آمار نظرات
هنگام کار با کامپيوتر، معمولا از چه نوع خدمات اينترنتی استفاده می کنيد؟
ADSL
% ۴۷.۴
فيبر نوری
% ۱۰.۸
Point-to-Point
% ۶.۴
مودم همراه
% ۱۴
هات اسپات موبايل
% ۱۴.۳
ماهواره ای
% ۷.۱