آمار نظرات
هنگام کار با کامپيوتر، معمولا از چه نوع خدمات اينترنتی استفاده می کنيد؟
ADSL
% ۵۲.۵
فيبر نوری
% ۲۵.۴
Point-to-Point
% ۶.۸
مودم همراه
% ۱۰.۲
هات اسپات موبايل
% ۵.۱
ماهواره ای
% ۰