آمار نظرات
مهمترين اقدام برای پيشگیری از تکرار امثال کوروش کمپانی؟
اصلاح قوانين
% ۱۷.۲
برخورد قاطع
% ۱۵.۱
اصلاح گمرکات
% ۴.۲
آزاد کردن بازار
% ۳۹.۱
آگاه سازی مردم
% ۱۳.۵
هيچکدام
% ۱۰.۹