آمار نظرات
مهمترين اقدام برای پيشگیری از تکرار امثال کوروش کمپانی؟
اصلاح قوانين
% ۱۷.۵
برخورد قاطع
% ۱۴.۶
اصلاح گمرکات
% ۳.۹
آزاد کردن بازار
% ۴۲.۷
آگاه سازی مردم
% ۱۴.۶
هيچکدام
% ۶.۸