آمار نظرات
دکتر روحانی گفته بود: «سرعت پایین اینترنت، در شان مردم ایران نیست.» بنظر شما اکنون این مشکل حل شده است؟
بله سرعت اکنون قابل قبول است
% ۱.۷
تا حدودی بهتر شده است
% ۱۳.۵
تفاوت خاصی نکرده است
% ۳۲
ابدا حل نشده بلکه بدتر شده است
% ۴۳.۶
نظری ندارم
% ۱.۹
جمع کل: ۲۶۸۶ رأی