دربارهء ما
اينترنت، فراتر از يك محصول علمی و يا يك دستاورد تكنولوژی، اكنون به قدری عموميت يافته كه به تدريج به ابزار اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بدل می‌شود، به يك «رسانه». در جامعه جوان و پويای ما كه گام‌های نخستين را درآشنايی با اين فناوری طی می‌كند، وجه رسانه‌ای آن بيش از پيش خودنمايی می كند. اكنون بسياری كاربران ما، اغلب اينترنت را برای توسعه دانش، آگاهی و فرهنگ خود استفاده می‌كنند، و گاه اين رسانه، به خوبی ضعف و نقصان ديگر رسانه‌های سنتی و رايج را پر می‌كند، به ويژه كه جاذبه و لذت موجود در وسعت و عدم محدوديت اين نورسانه، برتری آشكاری را به آن می‌بخشد.

ايتـنا، بر آن است كه به اطلاع‌رسانی جامع و حرفه‌ای در زمينه تكنولوژی ارتباطات و اطلاعات، بپردازد و با نگاهی دقيق‌تر و همه‌جانبه، و با كمك كارشناسان و متخصصين، و ياری دست‌اندركاران، به پركردن خلاء موجود در اين حيطه بپردازد.
ايتنا با توجه به رسالت خود و گستردگي بحث فناوري اطلاعات، از مقالات و اخبار شما استقبال مي‌نمايد.
مقالات خود را به آدرس article [at] itna.ir و اخبار مربوط به فناوري اطلاعات را به آدرس news [at] itna.ir ارسال كنيد.