آمار نظرات
بنظر شما اپلیکیشنهای ارتباطی موبایلی امن هستند؟
کاملا امن و قابل اعتمادند
% ۱۰.۳
فقط برای امور غیرمحرمانه مناسبند
% ۴۸.۸
بهیچوجه قابل اعتماد نیستند
% ۳۳.۹
نظری ندارم
% ۵.۹
جمع کل: ۸۹۷ رأی