آمار نظرات
آیا شما به ویندوز ۱۰ مهاجرت خواهید کرد؟
بله بزودی در اولین فرصت
% ۳۷.۲
بله ولی بعد از بررسی و آشنایی بیشتر
% ۱۷.۷
خیر
% ۱۷.۹
هنوز تصمیم نگرفته‌ام
% ۱۶.۲
من از ویندوز استفاده نمی‌کنم
% ۶
جمع کل: ۹۳۷ رأی