آمار نظرات
شما در مورد موتورهای جست‌وجوی ایرانی چه نظری دارید؟
من از آنها استفاده می‌کنم و آنها را کاملا موفق می‌دانم
% ۵.۱
تا موفقیت فاصله دارند ولی باید از گسترش آنها حمایت شود
% ۲۱.۳
فقط کپی ناموفق از جست‌وجوگرهای معروف دنیا هستند
% ۲۴.۶
حمایت از این پروژه‌ها را بیهوده می‌دانم
% ۳۳.۵
نظری ندارم
% ۱۰.۱
جمع کل: ۱۵۶۵ رأی