آمار نظرات
شما در صورت فیلتر شدن تلگرام چه می‌کنید؟
با فیلترشکن همچنان از تلگرام استفاده می‌کنم
% ۸۴.۴
از یک پیام‌رسان خارجی دیگر استفاده می‌کنم
% ۵.۵
از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنم
% ۱۰.۱
جمع کل: ۱۰۹ رأی