آمار نظرات
شما در صورت فیلتر شدن تلگرام چه می‌کنید؟
با فیلترشکن همچنان از تلگرام استفاده می‌کنم
% ۸۳.۷
از یک پیام‌رسان خارجی دیگر استفاده می‌کنم
% ۵.۸
از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنم
% ۱۰.۶
جمع کل: ۱۰۴ رأی