d21'; ?>d21'; ?> ايتنا - ارسال اين مطلب به دوستان - برای بازیابی اطلاعات پاک شده از رایانه چه باید کرد؟