آمار نظرات
نظر شما به عنوان یک شهروند/کاربر درباره رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی چیست؟
باید بدون قید و شرط رفع فیلتر شوند
% ۷۲.۲
بدلیل داشتن جنبه‌های منفی باید همچنان فیلتر بمانند
% ۱۳.۵
نظر صریحی ندارم
% ۶.۹
جمع کل: ۴۳۴۷ رأی