آمار نظرات
شما درباره ادغام شرکت‌های اینترنتی چه نظری دارید؟
باعث بهبود کیفیت و کاهش قیمت می‌شود
% ۱۹.۴
تاثیری در وضعیت اینترنت ندارد
% ۳۵.۵
باعث افت کیفیت می‌شود
% ۴۵.۲
جمع کل: ۳۱ رأی