آمار نظرات
شما دیدگاه‌های دکتر روحانی رییس جمهور جدید در حوزه فضای مجازی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
کاملا مثبت و سازنده
% ۴۸.۲
متوسط
% ۱۸.۱
کاملا منفی
% ۷.۱
برایم مهم نیست
% ۱۰.۲
اطلاعی ندارم
% ۱۶.۱
جمع کل: ۱۰۹۷ رأی